Dogecoin có thể chạm mức hỗ trợ

Dogecoin đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Dogecoin tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Kemungkinan pergerakan besar pada Blackberry

Blackberry telah menembusi garis 4.80 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 4.93 dalam 6 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

Spain 35 – chạm đường giá tâm lý

Spain 35 đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 7368.7002 trong 2

Big movement possible on Blackberry

Blackberry has broken through a line of 4.80 and suggests a possible movement to 4.93 within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 7 days.

Spain 35 – psychological price line breached

Spain 35 has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 14 days and suggests a possible target level to be around 7368.7002 within the next 2 days.

Spain 35 – garis harga psikologi dilanggar

Spain 35 telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 14 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 7368.7002 dalam 2 days seterusnya.

Có thể có biến động lớn trên Blackberry

Blackberry đã phá vỡ một đường của 4.80 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 4.93 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Spain 35 – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

Spain 35 ได้ทะลุผ่านแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 7368.7002 ภายในช่วง 2 วันต่อไป