Dogecoin đang tiến gần đường giá 0.0557 quan trọng

Dogecoin đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 9 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng