Có thể có biến động lớn trên Blackberry

Blackberry đã phá vỡ một đường của 6.39 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 6.51 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Big movement possible on Blackberry

Blackberry has broken through a line of 6.39 and suggests a possible movement to 6.51 within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 7 days.

EURNOK – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

EURNOK đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

NEO có thể chạm mức hỗ trợ

NEO đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu NEO tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể