DASH đã phá vỡ mức hỗ trợ

DASH đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 10 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 48.0187 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận