Có thể có biến động lớn trên Airbnb

Airbnb đã phá vỡ một đường của 123.71 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 130.35 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

AUDNZD กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 1.1162

AUDNZD กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 5 ชั่วโมงถัดไป

Big movement possible on Airbnb

Airbnb has broken through a line of 123.71 and suggests a possible movement to 130.35 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 29 days.