Big movement possible on Airbnb

Airbnb has broken through a line of 159.02 and suggests a possible movement to 151.71 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 23 days.

EURNOK กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 9.4770

EURNOK กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 9 ชั่วโมงถัดไป

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Airbnb

Airbnb ได้เบรคผ่านระดับ 159.02 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 151.71 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 23 วันที่ผ่านมา

Có thể có biến động lớn trên Airbnb

Airbnb đã phá vỡ một đường của 159.02 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 151.71 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ OIL BRENT?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 13.6% ของ OIL BRENT จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 20 วัน

Chúng ta có nên mong đợi VeChain sẽ bứt ra hay bật lên không?

Sự biến động của VeChain hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Việc chạm đường này có thể diễn ra trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản