USDSEK sắp chạm đường giá quan trọng

USDSEK đang tiến gần một đường của 9.4219 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu USDSEK tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh USDSEK

USDSEK sedang bergerak ke arah garis 9.4219 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika USDSEK meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 9.4219 dalam 11 jam.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Apple

Apple sedang bergerak ke arah garis 174.01 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Apple meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 174.01 dalam 14 jam.

Breach of important price line imminent by Apple

Apple is moving towards a line of 174.01 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Apple continues in its current trajectory, we may see it move towards 174.01 within the next

Apple sắp chạm đường giá quan trọng

Apple đang tiến gần một đường của 174.01 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Apple tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Breach of important price line imminent by USDSEK

USDSEK is moving towards a line of 9.4219 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If USDSEK continues in its current trajectory, we may see it move towards 9.4219 within the next

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ USDSEK

USDSEK กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 9.4219 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก USDSEK ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 9.4219 ภายใน 11 ชั่วโมงถัดไป