Breach of important price line imminent by NZDJPY

NZDJPY is moving towards a line of 79.7030 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If NZDJPY continues in its current trajectory, we may see it move towards 79.7030 within the next

NZDJPY sắp chạm đường giá quan trọng

NZDJPY đang tiến gần một đường của 79.7030 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu NZDJPY tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta