A final push possible on EURGBP

EURGBP is heading towards 0.8329 and could reach this point within the next 20 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên EURGBP.

EURGBP đang hướng tới 0.8329 và có thể chạm điểm này trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ EURGBP

EURGBP กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 0.8329 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 20 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Kemungkinan pergerakan besar pada China A50

China A50 telah menembusi garis 14811.0000 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 14754.9004 dalam 6 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 2 hari lepas.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Aave.

Aave đang hướng tới 130.7900 và có thể chạm điểm này trong vòng 5 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Big movement possible on Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway has broken through a line of 312.01 and suggests a possible movement to 306.99 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 17 days.

Big movement possible on China A50

China A50 has broken through a line of 14811.0000 and suggests a possible movement to 14754.9004 within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 2 days.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เบรคผ่านระดับ 312.01 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 306.99 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 17 วันที่ผ่านมา

Posible gran movimiento en el China A50

El China A50 ha atravesado la línea de 14811.0000, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 14754.9004 en las próximas 6 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de

Có thể có biến động lớn trên China A50

China A50 đã phá vỡ một đường của 14811.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 14754.9004 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta