Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GOLD.

GOLD đang hướng tới 1796.3700 và có thể chạm điểm này trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Un posible impulso final en el GOLD

El GOLD avanza hacia 1796.3700 y podría alcanzar este punto en un plazo de 18 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.