USDCHF กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 2.18% ในช่วง 11 วันของ USDCHF ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ AUDCAD หรือไม่?

การเคลื่อนตัวของ AUDCAD ไปที่ราคา 0.8993 เป็นการทดสอบเส้นที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วอีกครั้ง เราคาดว่าการทดสอบเส้นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 16 ชั่วโมงต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน

Kemungkinan pergerakan besar pada GOLD

GOLD telah menembusi garis 1799.9000 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 1807.6591 dalam 12 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 5 hari lepas.

Chúng ta có nên mong đợi AUDCAD sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của AUDCAD hướng tới đường giá 0.8993 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 16 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

Big movement possible on GOLD

GOLD has broken through a line of 1799.9000 and suggests a possible movement to 1807.6591 within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 5 days.

Posible gran movimiento en el GOLD

El GOLD ha atravesado la línea de 1799.9000, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 1807.6591 en las próximas 12 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo