Big movement possible on SILVER

SILVER has broken through a line of 24.1110 and suggests a possible movement to 23.8967 within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 5 days.

Điều gì sẽ xảy ra với Goldman Sachs?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Goldman Sachs để xem liệu sự biến động 12,61% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 17 ngày.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ SILVER

SILVER ได้เบรคผ่านระดับ 24.1110 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 23.8967 ภายในช่วง 12 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

Kemungkinan pergerakan besar pada SILVER

SILVER telah menembusi garis 24.1110 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 23.8967 dalam 12 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 5 hari lepas.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Goldman Sachs?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 12.61% ของ Goldman Sachs จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 17 วัน

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GOLD.

GOLD đang hướng tới 1844.1700 và có thể chạm điểm này trong vòng 12 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện