Big movement possible on GOLD

GOLD has broken through a line of 1842.5699 and suggests a possible movement to 1846.3630 within the next 14 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 5 days.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ GOLD

GOLD ได้เบรคผ่านระดับ 1842.5699 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 1846.3630 ภายในช่วง 14 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

Kemungkinan pergerakan besar pada GOLD

GOLD telah menembusi garis 1842.5699 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 1846.3630 dalam 14 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 5 hari lepas.

A final push possible on USDCHF

USDCHF is heading towards 0.9167 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có biến động lớn trên GOLD

GOLD đã phá vỡ một đường của 1842.5699 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 1846.3630 trong vòng 14 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ USDCHF

USDCHF กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 0.9167 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Có thể có biến động lớn trên SILVER

SILVER đã phá vỡ một đường của 24.1110 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 23.8967 trong vòng 12 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có