Posible comienzo de una tendencia alcista en el EURNOK

El EURNOK ha atravesado una línea de 10.0211. Si esta rotura se mantiene, podríamos ver el precio del EURNOK dirigiéndose al nivel de 10.0694 en las próximas 2 días. Pero no debe apresurarse a la hora de operar, porque ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que probablemente debería confirmar la rotura antes de colocar sus operaciones.

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ SILVER

SILVER กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 24.0770 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 6 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên SILVER.

SILVER đang hướng tới 24.0770 và có thể chạm điểm này trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Possible start of a bullish trend on EURNOK

EURNOK has broken through a line of 10.0211. If this breakout holds true, we could see the price of EURNOK heading towards 10.0694 within the next 2 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

A final push possible on SILVER

SILVER is heading towards 24.0770 and could reach this point within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Kemungkinan dorongan terakhir pada SILVER

SILVER sedang menuju ke arah 24.0770 dan boleh mencapai tahap ini dalam 6 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.