Có thể có biến động lớn trên OIL WTI

OIL WTI đã phá vỡ một đường của 100.0600 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 95.7990 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 19 ngày gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment