EU Stocks 50 đang tiến gần đường giá 3861.8999 quan trọng

EU Stocks 50 đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment