Amazon.com chạm đường giá quan trọng

Amazon.com đã phá vỡ 2974.89 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Amazon.com có thể tiến gần mức 2706.77 trong vòng 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment