Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway đã phá vỡ một đường của 345.59. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Berkshire Hathaway sẽ chạm 341.36 trong vòng 13 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment