Cardano đang tiến gần đường giá 0.9602 quan trọng

Cardano đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment