Netherlands 25 đang tiến gần đường giá 711.1800 quan trọng

Netherlands 25 đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 7 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment