Switzerland 20 กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 11.6% ในช่วง 30 วันของ Switzerland 20 ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment