Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Bank of America không?

Sự bứt ra của Bank of America qua đường giá 43.03 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Bank of America có thể chạm mức 42.53 trong vòng 5 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment