Alibaba กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Alibaba ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 47.38% จาก 75.39 ไปยัง 112.82 ในช่วง 12 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment