Berkshire Hathaway กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Berkshire Hathaway ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 13.12% จาก 301.83 ไปยัง 348.3 ในช่วง 29 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment