Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Bitcoin

Bitcoin đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng lên. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Bitcoin sẽ chạm mức 42079.8300 trong vòng 22 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment