Alibaba กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 52.95% ในช่วง 10 วันของ Alibaba ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment