Amazon.com กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 16.09% ในช่วง 9 วันของ Amazon.com ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment