AUDCHF กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 1.4% ในช่วง 2 วันของ AUDCHF ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment