EOS tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Lên

EOS đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Lên. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 18 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment