Bank of America đang tiến gần đường giá 43.04 quan trọng

Bank of America đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 15 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment