Liệu Bitcoincash có đủ động lượng để phá vỡ mức hỗ trợ không?

Bitcoincash đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì quá khứ, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment