EURCHF กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

EURCHF ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 2.03% จาก 1.001 ไปยัง 1.026 ในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment