Berkshire Hathaway đang tiến gần đường giá 312.01 quan trọng

Berkshire Hathaway đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 30 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment