Bank of America sắp bật lên hay bứt ra

Bank of America đang hướng tới một đường của 42.05. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Bank of America có thể chạm mức 42.05 trong vòng 8 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment