MONERO กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 10.64% ในช่วง 23 ชั่วโมงของ MONERO ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment