Chúng ta có nên mong đợi Berkshire Hathaway sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của Berkshire Hathaway hướng tới đường giá 322.65 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 21 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment