Australia 200 đã phá vỡ đường giá 7209.0000 quan trọng

Australia 200 đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 7150.1001 trong 10 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment