AUDCHF đang tiến gần đường giá 0.6586 quan trọng

AUDCHF đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 22 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment