Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Australia 200.

Australia 200 đang hướng tới 7221.0000 và có thể chạm điểm này trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment