NEO กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

NEO ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 11.05% จาก 22.41 ไปยัง 24.82 ในช่วง 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment