Spain 35 – chạm đường giá tâm lý

Spain 35 đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 30 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 9022.5000 trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment