Ethereum đang tiến gần đường giá 3132.6499 quan trọng

Ethereum đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 9 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment