Polkadot chạm đường giá quan trọng

Polkadot đã phá vỡ 18.7380 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Polkadot có thể tiến gần mức 20.0673 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment