Có thể có biến động lớn trên EU Stocks 50

EU Stocks 50 đã phá vỡ một đường của 4128.6001 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 4083.9900 trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 8 ngày gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment