DASH đang tiến gần đường giá 87.9400 quan trọng

DASH đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 9 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment