New York Mellon đang tiến gần đường giá 63.69 quan trọng

New York Mellon đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment