Dropbox Inc đang tiến gần đường giá 24.47 quan trọng

Dropbox Inc đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 15 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 14 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment