Berkshire Hathaway กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Berkshire Hathaway ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 11.88% จาก 290.68 ไปยัง 324.19 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment