Wells Fargo กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Wells Fargo ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 20.45% จาก 46.94 ไปยัง 56.42 ในช่วง 25 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment