Walt Disney đang tiến gần đường giá 154.35 quan trọng

Walt Disney đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 20 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment